Wizyta w Nadleśnictwie Krzeszowice

Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie nawiązał kontakt z Nadleśnictwem Krzeszowice, skutkiem czego w dniu 30 marca br. zorganizowane zostało w siedzibie Nadleśnictwa w Zabierzowie ul.Leśna 13 spotkanie edukacyjne seniorów.

Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy prelekcji i prezentacji audiowizualnej prowadzonej przez Z-cę Nadleśniczego Nadleśnictwa Krzeszowice Szczepana Rusińskiego oraz Specjalistę Służby Leśnej Pawła Byrtka na temat ogólnej gospodarki leśnej w skali kraju, z uwzględnieniem gospodarki prowadzonej w obrębie Nadleśnictwa Krzeszowice obejmującym swoim zasięgiem tereny leśne naszej gminy.

Przybliżono nam historię powstawania lasów od zarania dziejów aż po dzień dzisiejszy, jak również tematy związane z pielęgnacją i ochroną lasów w tym ochroną flory i fauny, znaczenia lasów w gospodarce krajowej, walorów turystycznych lasów, zasad bezpiecznego zachowania się w lesie itp.

Prelekcja wzbogacona była o materiały nam przekazane obrazujące m.in. zmiany zachodzące w stanie zalesienia lasów państwowych na przestrzeni lat, jak również w gospodarce leśnej.

Dziękując za wprowadzenie nas w interesujący, a nam dotąd nie zbyt znany temat, oczekujemy na następne spotkanie, być może już na żywo w terenie leśnym.

Tekst: Barbara Golińska
Zdjęcia: Wiesława Danielewska